Semiootika talvekool

8.–13. veebruar 1974

Seniste suvekoolide asemel õnnestus 1974. aasta talvel Tartus korraldada üritus, mis kandis nime “Esimene üleliiduline humanitaarsemiootika sümpoosiom”. Nimele vaatamata oli osalejaskond ja teemadering suuresti sama kui suvekoolides, ehkki talvises Tartus ei õnnestunud suvekooli atmosfääri varasemale võrdsel määral tekitada.

Lotman kirjutas talvekooli formaalses ülevaates (TRÜ, nr. 5, 22. veebruar 1974):

8.—13. veebruarini toimus Tartus I üleliiduline sümpoosium teisalt modelleerivate süsteemide alal. NSVL Teaduste Akadeemia küberneetikanõukogu ja NSVL Kõrgema ja Keskerihariduse Ministeeriumi otsus anda selle teadusliku ürituse läbiviimine Tartu ülikoolile polnud juhuslik — TRÜ on juba kümmekond aastat viljakalt ja süstemaatiliselt osalenud selle valdkonna uuringutes. Organisatsioonilised kogemused omandati semiootika suvekoolidega, mida TRD-s järjekindlalt korraldati alates 1964. a. ja mille jätkuks oligi üleliiduline sümpoosium. Tuleb meenutada, et termini «teisalt modelleerivad süsteemid», mis praegu on rahvusvaheliselt laialt levinud, soovitas kümme aastat tagasi Kääriku suvekoolis kasutusele võtta matemaatikadoktor V. Uspenski. 

Sümpoosiumis osalesid Moskva, Leningradi, Tartu, Kiievi, Jerevani tuntud teadlased. Kuulati ära ja arutati läbi enam kui 40 ettekannet. Eriti tuleb märkida Tartu teadlaste aktiivset osavõttu. Muuhulgas hinnati kõrgelt ka TRÜ üliõpilaste ettekandeid, kelle seast tahaks esile tõsta IV kursuse vene filoloogi I. Papernot. 

Suurt tähelepanu äratasid filoloogiadoktor professor B. Uspenski, fiioloogiadoktor J. Meletinski (mõlemad Moskva), professor B. Jegorovi (Leningrad, esitas suure kollektiivse uurimuse tulemused) ja mitmete teiste külaliste ettekanded. 

Nii ettekannetes kui ka arutelu käigus käsitleti teisalt modelleerivate süsteemide uurimisel saadud tulemuste laia rakendamise potentsiaali mitmesugustes valdkondades, alates tulevikutehnikast kuni kontaktideni võimalike maaväliste tsivilisatsioonidega ja selliste kõrgeltarenenud loomadega nagu delfiinid. 

Sümpoosiumi otsuses tehakse NSVL Teaduste Akadeemia presiidiumile ettepanek luua vastav üleliiduline koordineeriv teaduslik keskus ja palutakse TRÜ rektoraati publitseerida sümpoosiumi materjalid

Seejärel katkes semiootika suvekoolide traditsioon kaheteistkümneks aastaks, korraldada lubati üksnes väiksemaid seminare. Järgmine ning samas ka viimane suvekool õnnestus korraldada alles 1986. aastal.

Vaata lisaks: