Töid märgisüsteemide alalt II (1965)

Труды по знаковым системам. 2 = Works on semiotics. 2 = Tööd semiootika alalt. 2 // Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool]

Kogumik koondab peamiselt 19.–29. augustil 1964. a. Käärikul toimunud Sekundaarsete modelleerivate süsteemide suvekoolis peetud ettekandeid.

Sisukord:

Toimetuselt … 3

I

I. Кull, Semiootika ja õpetamine … 11

J. Lotman, Tähenduse probleemist sekundaarsetes modeleerivates süs­teemides … 22

A. Pjatigorski, Üldiseidmärkmeid mütoloogia kohta psühholoogi seisukohalt … 38

B. Оgibenin, Tähenduse küsimus keeles ja mõnedes muudes model­leerivates süsteemides … 49

D. Segal, Märkusi ühe semiootilise modelleeriva süsteemi tüübi kohta … 60

V. Zaretski, Rütm ja mõte ilukirjanduslikes tekstides … 64

G. Lesskis, Teadusliku ja ilukirjandusliku proosa grammatiliste eri­nevuste probleemist … 76

A. Sõrkin, Teaduslike ja ilukirjanduslike tekstide mõningatest ise­ärasustes … 84

II

B. Uspenski, Esialgseid märkmeid personoloogilise klassifikatsiooni kohta … 91

M. Lekomtsevа, В. Uspenski, Ühe lihtsa süntaksiga semiootilise süsteemi kirjeldus … 94

B. Jegoгоv, Lihtsamad semiootilised süsteemid ja süžeede tüpoloogia … 106

V. Ivanov, V. Toporov, Mõnede keeti semiootiliste süsteemide kir­jeldamisest … 116

T. Tsivjan, Mõningatest etiketi keele konstrueerimise küsimustest … 144

D. Segal, Müüdi strukturaalsest kirjeldamisest … 150

I. Tšernov, Vene armuloitsu struktuurist … 159

T. Jelizarenkova, A. Sõrkin, India pulmahümni (Rigveda X 85) analüüsist … 173

L. Mäll, Nullväärne tee … 189

B. Ogibenin, Märkmeid müüdi struktuurist Rigvedas … 192

V. Toporov, Ennustuste semiootikast Suetoniuse juures («De Vita XII Caesarum») … 198

J. Lotman, Geograafilise ruumi mõistest vana-vene tekstides … 210

L. Pereverzev, Informatsiooni liiasuse astmest kui ürgaja kunsti stii­lilise iseärasuse näitajast … 217

V. Toporov, Märkmeid budhistlikust kujutavast kunstist seoses kosmoloogiliste kujutluste semiootika küsimustega … 221

L. Zhegin, Ajalis-ruumiline ühtsus maalikunstis … 231

B. Uspenski, Kujutise edasiandmise süsteemist vene ikoonimaalis … 248

M. Langleben, Noodikirja süsteemi kirjeldamin … 258

O. Voikova, India muusika toonide kirjeldamine … 274

A. Sõrkin, Samastamise süsteem Tšhandogja-Upanišadis … 276

J. Padutseva, Lõigu struktuurist … 284

J. Levin, Vene metafoori struktuur … 293

S. Tolstaja, Riimi fonoloogiast … 300

V. Toporov, Mõningate, eeskätt madalamaid tasemeid iseloomustavate struktuuride kirjelgamisest mõnedes luuletekstides … 306

D. Segal, T. Tsivjan, Inglisenonsensluulestruktuurist … 320

Z. Mints, Üks uute sõnatähenduste moodustamise viis kunstilises tekstis … 330

III

J. Revzin, J. Linzbachi raamatust «Filosoofilise keele printsiibid» … 339

M. Danilov, J. Liberman, A. Pjatigorski, D. SegalВ. Us­penski, Esimesi kokkuvõtteid kõnet meskaliini mõju all … 345

Summaries … 347

Vaata lisaks: