Töid märgisüsteemide alalt V: Vladimir Proppi mälestuseks (1971)

Труды по знаковым системам. V = Works on semiotics = Tööd semiootika alalt : памяти Владимира Яковлевича Проппа // Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool]

Töid märgisüsteemide alat V (1971) on pühendatud Lotmani õpetaja, kirjandusteadlase Vladimir Proppi mälestusele

Kogumiku eessõnas märgitakse, et Propp jätkas oma õpilaste käekäigu jälgimist ning 1966. aasta 22. juulil kirjutas ta Lotmanile väljaannete samal ajal ilmunud Töid märgisüsteemide alalt ja “Sekundaarsete modelleerivate süsteemide suvekooli teesid” kommentaariks: “On rõõm näha, et mu tööd ei ole raisku läinud, vaid saanud lii laia vastuvõtu osaks, mida ma poleks oodatagi osanud.”

Sisukord

Toimetuselt …

Müüt, folkloor ja religioon kui modelleerivad süsteemid

V. Toporov,. Mõnedest «ilmapuu» mõistega seotud arhailiste tekstide struktuurist … 9

J. Meletinski, S. NekIjudov, J. Nоvik, D. Segаl, Veelkord muinasjutu strukturaalse kirjeldamise probleemist … 63

J. Semeka, Antropomorfsed ja zoomorfsed sümbolid nelja- ja kaheksa-liikmelistes maailmamudeleis … 92

A. Pjatigorski, Märkmeid «Dhammasangani» teksti struktuu­rist. (II) … 120

L. Mäll, Buddhistiikust personoloogiast … 124

V. Ivanov. Ühest paralleelist Gogoli Viile … 133

Kultuuri semiootika

J. Lotman, B. Uspenski. Kultuuri semiootilisest mehhanismist … 144

J. Lotman, “Kultuuri õppimise” probleemi tüpoloogilisest karakteristikast … 167

Kunsti semiootika

B. Uspenski, Ikooni semiootikast … 178

Poeetika. Teksti analüüs

I. Revžin, Grammatiline õigekeelsus, poeetiline kõne ja juhtimise probleemid … 224

O. Revzina, I. Revzin, Semiootiline eksperiment dramaturgias (Nor­maalse suhtlemise postulaadi rikkumine kui dramaturgia võte) … 232

T. Tsivjan, Märkmeid A. Ahmatova «Kangelaseta poeemi» dešifreerimiseks … 255

R. Timentšik, Mõningaid märkmeid T. Tsivjani artikli kohta … 278

J. Lotman, Märkmeid ilukirjandusliku teksti struktuurist …281

B. Gasparov, E. Gasparova, Z. Mints, Statistiline mudel ja ilukirjandusliku teksti sisulise külje struktuuri uurimise prob­leemid … 288 

Lisa: Z. Mints, О. Šiškina. Aleksanadr Bloki lüürika I köite sage­dussõnastik …310

Strukturaalse kirjeldamise üldisi probleeme

I. Revzin, Uurija subjektiivsest positsioonist semiootikas … 334

M. Mamardašvili, A. Pjatigorski, Kolm vestlust teadvuse metateooriast (lühike sissejuhatus vidjana-naväda teooriasse) … 345

B. Gasparov, Mõningaid märkmeid keele õigsuse mõiste kohta … 377

H. Udam. Teksti ja kommentaari suhete küsimusest … 389

R. Frumkina, A. Vasilevitš, Psühhomeetriliste meetodite kasuta­mine lingvistilistes uurimustes … 396

M. Langleben, Loomuliku keele piiride probleemist … 415

A. Pjatigorski, O. Rosenberg ja kirjeldava keele probleem buddholoogias … 423

M. Lekomtseva, Kõne tegusõnade semantilisest karakteristikast mari keeles … 437

Tribüün

A. Zimin, J. Lotmani artiklist “Opositsioon “au — kuulsus” Kiievi aja ilmalikes tekstides” … .464

J. Lotman, Veelkord mõistetest “kuulsus” ja “au” Kiievi aja tekstides … 469

Publikatsioonid ja ülevaated

В. Eichenbaum, Poeesia ja proosa (J. Lotmani publikatsioon) … 476

B. Uspensiki, Nimede vahetamise ajaloolisest ja semiootilisest pers­pektiivist Venemaal … 481

A. Selištšev, Perekonna- ja eesnimede vahetamine … 481

K. Florenski, P. Florenski uurimustest. (ülevaade)… 501

P. Florenski:

1. Pythagorase arvud … 504 
2. Illusioonide seadus … 513
3. Symbolarium … 521

B. Pasternak — «formaalse meetodi» kriitik (G. Superfini publikat­sioon) … 528

B. Tomaševski kirjad B. Brjussovile (L. Fleišmani publikatsioon) … 532

M. Gasparov, K. Taranovski 60. sünnipäevaks … 545

Toimetuselt … 547

Vaata lisaks: