К 100-летию Ю.М. Лотмана. Acta Slavica Estonica, XIV

24.02.2022

27. veebruaril 2022 esitletakse Juri Lotmani 100. sünniaastapäevale pühendatud kogumikku sarjast Acta Slavica Estica.

28. veebruaril 2022 möödub sada aastat maailma kuulsa kirjandusteadlase ja semiootiku, Tartu ülikooli professori Juri Lotmani sünnist. 25.-28.02. Tallinnas ja Tartus toimub suur kongress „Juri Lotmani semiosfaar“. TÜ slavistika osakond on selleks sündmuseks avaldanud 668-leheküljelise teaduskogumiku.

Sarja “Acta Slavica Estonica” neljateistkümnes vihik kannab pealkirja „Juri Lotmani sajandaks sünniaastapäevaks“. Kogumik jätkab mitmeid juubeliväljaandeid, mis ilmusid Lotmani eluajal (50., 60. ja 70. sünnipäevaks), seejärel – teadlase 80. ja 90. sünniaastapäevadele pühendatud kongresside materjalide põhjal. Kesksel kohal „Acta Slavica“ kogumikus on publikatsioonide osa, mis sisaldab eelkõige Lotmani ulatuslikku kirjavahetust filoloogist õe Liidiaga aastatel 1950-1993 (koostas ja kommenteeris Larissa Naiditš Jeruusalemmast), autoriseerimata märkmeid Lotmani loengutest Karamzinist (publitseerib Ljubov Kisseljova), Lotmani retsensioon Boris Jegorovi väitekirjale (valmistas ette Pavel Glušakov Riiast). Lotmani nimi on lahutamatu tema abikaasa Zara Mintsi nimest ning kogumik on pühendatud ka tema 95. sünniaastapäevale. Publikatsioonide rubriigi teise osa hõivavad tema materjalid – varem vene keeles avaldamata artikkel Gorkist (valmistas ette Lea Pild koostöös slavistika osakonna magistrandi Anastasia Jermolajevaga) ning Zara Mintsi mälestused kohtumistest Anna Ahmatovaga (publitseerib Lea Pild, kommenteerib Roman Timentšik Jeruusalemmast).

Artiklite osa, millest kogumik algab, annab uurimusliku portree tänapäevasest “Lotmani kateedrist” ja selle lähikonnast. Kaks artiklit sisaldavad mõtisklust Lotmani pärandi üle: käsitletakse tema suhtumist marksismi  ja nõukogude süsteemi (autor Mihhail Lotman) ning kaasaegsete semiootikute seisukohti Lotmani pärandile (autoriteks Ekaterina Velmezova ja Kalevi Kull). Teised artiklid on pühendatud Lotmani ja Mintsi jaoks olulistele autoritele – Karamzinile, Šiškovile, Žukovskile, Küсhelbeckerile, Vjazemskile, Lev Tolstoile, David Samoilovile, Andrei Belõle, Tsvetajevale, Gorkile, Kuzminile ja Blokile. Artiklite autoriteks on slavistika osakonna õppejõud Tatjana Stepaništševa, Roman Leibov, Roman Voitehhovitš, Lea Pild, Ljubov Kisseljova, Maria Borovikova (koos magistrandi Leonetta Pavanelloga) ja Andrei Nemzer Moskvast.

Kogumiku lõpetab memuaaride osa. Kaks Tartu Ülikooli 1960. ja 1970. aa tudengit, Ksenia Kumpan Peterburist ja Maria Ionina Jeruusalemmast, meenutavad oma tudengiaastaid, oma õppejõu Juri Lotmani loenguid, tema seminari, üliõpilaste ja vene kirjanduse kateedri õppejõudude suhteid, Lotmanite kodu, mis oli alati üliõpilastele avatud.

Kogumik näitab ilmekalt, et Juri Lotman on oma sajanda juubeliaastal aktiivne jõud teaduses ning on oma osakonna kaasaegse elu lahutamatu osa. Rääkida ei saa mitte “tee lõpust”, millest Lotman vahetult enne oma surma “Kultuuris ja plahvatuses” kirjutas, vaid jätkamisest. See teekond jätkub mitte ainult Tartus, vaid ka maailma eri riikides.

Sisukord

I

Статьи

Любовь Киселева. «Я написал самую Карамзинскую речь для Российской академии и А. С. Шишкова!»  (полемическая речь Карамзина 1818 года)               

Татьяна Степанищева. К истории русской рецепции Г. Гейне (В.А. Жуковский, В.К. Кюхельбекер, П.А. Вяземский).                                                            

Роман Лейбов. Заумный Толстой.                                                                                                                  

Роман Войтехович. Воображаемое простран­ство: «Петербург» Андрея Белого и «Попытка комнаты» Марины Цветаевой.                        

Леа Пильд. Моцартовские и блоковские мотивы в поэтическом цикле Михаила Кузмина «Пути Тамино»

Мария Боровикова, Леонетта Паванелло. Поэтика «Сказок об Италии» М. Горького.

Андрей Немзер. Контексты пьесы Давида Самойлова «Живаго и другие».

Михаил Лотман. К проблеме «Лотман и марксизм»

Екатерина Вельмезова, Калеви Кулль. Ю.М. Лотман глазами современных семиотиков.

II

Публикации

Из семейной переписки Лотманов. Переписка Лидии Михайловны Лотман и Юрия Михайловича Лотмана (1950-1993) / Вступительная статья, публикация и комментарии Л. Найдич                                               

Отзыв Ю. М. Лотмана на диссертацию Б. Ф. Егорова «Русская литературная критика (1848 – 1861 гг.)» / Вступительная статья и убликация П. Глушакова                                          

Спецкурсы Ю.М. Лотмана по творчеству Н.М. Карамзина. Неавторизованные конспекты лекций, прочитанных в Тартуском университете / Вступительная заметка, публикация и комментарии Л. Киселевой

Письмо Ю.М. Лотмана И.З. Серману / Вступительная заметка и публикация Л. Найдич                  

Воспоминания Зары Григорьевны Минц. об Анне Ахматовой / Вступительная заметка и примечания Р. Тименчика, публикация Л. Пильд

Статья З.Г. Минц о творчестве Горького / Вступительная заметка и публикация Л. Пильд, перевод статьи А. Ермолаевой

III

Воспоминания

Ксения Кумпан. Моя научная школа: Отрывки воспоминаний.

Мария Ионина. Тарту в 1970-е годы. Мои воспоминания

Tartu Ülikooli Kirjastus